Algemene voorwaarden Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching en de cliënt waarop Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

5. Indien Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Beginselen

1. De coaching door Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching maakt geen inbreuk op de integriteit van de cliënt en is er op gericht deze genoeg zelfvertrouwen, kwaliteiten en toekomstperspectief te geven om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De cliënt draagt een eigen verantwoordelijkheid en er wordt rekening gehouden met diens levensbeschouwing.

2. Het coachingstraject van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching is gebaseerd op 4 basisprincipes: (1) veiligheid en relatie; (2) competentie; (3) intrinsieke motivatie; en (4) autonomie.

3. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching zal zich ten opzichte van de cliënt onpartijdig opstellen. De particuliere cliënt wordt behandeld zonder aanzien des persoons.

Artikel 3. Zorgvuldigheid

1. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching onthoudt zich van alles dat in enigerlei opzicht het aanzien van haar beroep kan schaden en zal die handelingen verrichten c.q. achterwege laten die in het algemeen van een goed beroepsbeoefenaar verwacht mogen worden.

2. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching maakt haar naam en verleende of te verlenen diensten slechts bekend op een wijze die met het aanzien en de waardigheid van het beroep strookt. Dit betekent onder meer dat de professionele kwalificaties slechts beschreven zullen worden op grond van de aanwezige kennis, ervaring en reputatie.

3. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching aanvaardt geen opdrachten die in strijd zijn met haar beroepsethiek, komt haar afspraken zorgvuldig na en draagt zorg voor een goede bereikbaarheid.

4. Indien Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching een opdracht of een verzoek tot coaching weigert, zal de reden hiervan aan betrokkene worden verteld.

5. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching verzorgt geen psychodiagnostisch onderzoek. Indien Elevation Praktijk voor onderwijs van coaching van mening is dat behadeling die buiten de expertise valt wenselijk is, zal de cliënt door Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching doorverwezen worden.

Artikel 4. Geheimhouding

1. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching houdt op door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde coaching, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Zij overtuigt zich ervan dat daarvan geen misbruik kan worden gemaakt.

2. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching is tot geheimhouding verplicht tenzij ernstige misstanden tot spreken verplichten. Deze geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de met de cliënt gesloten overeenkomst.

3. De informatie, verstrekt door de cliënt, wordt als vertrouwelijk behandeld en geheim gehouden. Van deze informatie wordt uitsluitend gebruik gemaakt voor zover een goede uitvoering van de coaching dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk ontzegd is. Rapportage aan derden geschiedt slechts na toestemming van de cliënt.

4. De door Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching aangelegde dossiers worden door haar gedurende ten minste vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard.

Artikel 5. Kwaliteit

1. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching verplicht zich kennis, vaardigheden en ervaring, zo goed mogelijk in te zetten. Elke cliënt zal de meest adequate behandeling worden gegeven.

2. Voor of bij de eerste consultatie wordt door Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching aan de cliënt gedegen informatie verstrekt over de rechten en plichten van beide partijen, de vorm, de duur en inhoud van de coaching en de te verwachten kosten.

3. De coachingsactiviteiten worden regelmatig geëvalueerd. Over de evaluatie worden met de cliënt afspraken gemaakt.

4. De cliënt is gehouden, aan Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching die informatie te verstrekken die benodigd is voor een verantwoorde coaching, de adviezen van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching in redelijkheid op te volgen en gemaakte afspraken na te komen.

5. Slechts die opdracht wordt aanvaard, ten aanzien waarvan Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching de kwalificaties bezit.

6. Geen opdracht wordt aanvaard, indien de strekking daarvan zo beperkt is, dat de cliënt hiervan geen effectieve hulp kan verwachten.

7. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching heeft het recht een overeenkomst te beëindigen zonder enige vergoeding van schade gehouden te zijn indien op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken een goede uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd.

Artikel 6. Resultaten/aansprakelijkheid/overmacht

1. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching zal naar beste vermogen trachten het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd te bereiken, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching gaat hierbij uit van de medewerking van de cliënt als hierboven in artikel 5.4. omschreven.

2. De aansprakelijkheid van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching voor eventueel door de cliënt geleden schade is beperkt tot schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering. Indien de schade wel het rechtstreekste en uitsluitende gevolg is van schuld van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching, maar Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching hier niet tegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken voor verzekerd had behoren te zijn, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van het consult, zoals omschreven in de factuur horende bij het consult. Genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching.

3. Tekortkomingen van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching opgeschort.

4. Elevation Praktijk voor onderwjis en coaching streeft naar een optimale vertrouwensrelatie met de cliënt.

Artikel 7. Honoraria

1. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching zal aan cliënt een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. De bij de bepaling van het honorarium te hanteren grondslag wordt in principe gevormd door de aan de opdracht bestede arbeid en kosten.

2. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching bedingt noch aanvaardt vergoedingen – ook niet als neveninkomsten – waarvan de hoogte is afgeleid van de met de opdracht bereikte kostenbesparingen, winsttoename of welk ander resultaat ook. Opdrachten onder de conditie “geen verbetering, geen betaling” worden daardoor niet aanvaard.

3. De overeengekomen honoraria zijn bindend.

4. De kosten van een consult worden steeds berekend per uur (heel of half uur). Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten en kan halfjaarlijks worden aangepast. Indien de aanpassing van het bedrag leidt tot een verhoging van het honorarium met meer dan 10% dan heeft de cliënt het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de verhoging van het honorarium door de cliënt te geschieden.

5. Individuele consulten zullen, wanneer deze korter dan 24 uur tevoren door de cliënt worden afgezegd, aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Betaling/incassokosten

1. Betaling dient te geschieden direct na afloop van het consult ten kantore van Elevation Praktijk door onderwijs en coaching door middel van contante betaling of directe overschrijving via internet bankieren. De cliënt ontvangt een factuur met daarop de kosten van het consult.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%.

3. Indien de cliënt in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt met betrekking tot het aan Elevation Praktijk voor onderwijs en coachin te betalen bedrag verschuldigd.

4. Indien Elevation Praktijk voor onderwijs aan coaching aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. Contractsduur, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching en de cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De cliënt kan de behandeling op elk tijdstip stop zetten. Indien de cliënt de overeenkomst met Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching wil opzeggen, dient hij dit twee weken voor het gewenste einde van het coachingstraject te doen.

3. Na het volgen van de twee laatste consults is het traject beëindigd. De cliënt is verplicht deze twee consults te volgen of in ieder geval te betalen.

4. Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

5. Voorts is Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching kan worden gevergd.

6. Indien Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 10. Klachten

1. Eventuele klachten worden eerst aan Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching kenbaar gemaakt.

2. De cliënt zal, indien dit door Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching wenselijk wordt geacht, meewerken aan bemiddeling door derden en eerst nadat bemiddeling is mislukt eventueel een klacht indienen bij de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 11. Overig

1. Tenzij met de cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen rust op alle door Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching verstrekte handboeken, werkboeken etc. auteursrecht. Voor zover Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching eigenaar is van industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot genoemde stukken/gegevens blijft zij dat ook na het verstrekken daarvan aan de cliënt. Genoemde stukken/gegevens mogen door de cliënt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching worden gekopieerd, aan derden worden getoond of ter beschikking gesteld, of op enig andere wijze dan voorzien in de overeenkomst worden gebruikt.

2. Op elke overeenkomst tussen Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24421786

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Elevation Praktijk voor onderwijs en coaching.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Datum:                                                 Plaats:

Handtekening cliënt: …………………………………………………………………